Zinc Pôžičky

Reklamačný poriadok

spoločnosti Zinc Euro a.s.

Spoločnosť Zinc Euro a.s., so sídlom Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 47918551, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov , oddiel: Sa, vložka číslo: 10488/P (ďalej len „Zinc Euro„), v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z. v znení neskorších predpisov), ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, vydáva tento Reklamačný poriadok (ďalej len „Reklamačný poriadok„):

Úvodné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Zinc Euro a Klienta v súvislosti s reklamáciami služieb, poskytovaných Zinc Euro, vrátane podmienok a spôsobu Reklamácií.
 2. Na účely Reklamačného poriadku sa rozumie:
  1. Klientom osoba, s ktorou Zinc Euro má alebo mala uzatvorenú Rámcovú zmluvu – Dlžník, alebo Rámcovú zmluvu – Investor,
  2. Reklamáciou podanie, ktorým Klient namieta správnosť a kvalitu služieb, poskytovaných Zinc Euro v súvislosti s podaním žiadosti o sprostredkovanie investície alebo o sprostredkovanie pôžičky, schvaľovaním pôžičky, správe investície alebo správe pôžičky.
 3. Reklamačný poriadok je Klientom k dispozícii vo všetkých prevádzkových priestoroch  Zinc Euro prístupných verejnosti. Nachádza sa na viditeľnom miestom dostupnom spotrebiteľovi a na internetových stránkach  Zinc Euro www.zincpozicky.sk. Reklamačný poriadok obsahuje informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť.
 4. Reklamačný poriadok oprávňuje Klienta realizovať práva jemu priznané všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, najmä, Zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 5. Orgán dozoru a dohľadu: Slovenská obchodná inšpekcia – Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prešove pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov.

Forma a spôsob podania Reklamácie

 1. Klient je oprávnený podať Reklamáciu telefonicky alebo písomne; písomná forma je zachovaná, ak je Reklamácia uskutočnená elektronicky alebo faxom.
 2. Kontaktné údaje Zinc Euro pre účely podania Reklamácie sú: Zinc Euro a.s., Karpatská 3265/15, 058 01 Poprad, e-mail: [email protected], telefón: 052 78 77 901.
 3. Reklamácia musí obsahovať najmä:
  1. meno a priezvisko Klienta, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, korešpondenčnú adresu (ak nie je zhodná s adresou trvalého pobytu), číslo a dátum uzavretia Rámcovej zmluvy Investor alebo Rámcovej zmluvy – Dlžník, resp. dátum podania záväznej židosti o pôžičku alebo záväzného pokynu investovať;

  2. predmet reklamácie;

  3. čoho sa Klient domáha.
 4. Reklamácia môže obsahovať kontaktné údaje Klienta (telefónne číslo, e-mailová adresa). Ak Reklamácia neobsahuje všetky údaje, potrebné pre riadne vybavenie Reklamácie a/alebo neboli k nej pripojené doklady, preukazujúce tvrdenia Klienta, Zinc Euro vyzve telefonicky, alebo písomne Klienta na ich doplnenie. V prípade, že Klient reklamovaný nárok nespresní alebo nedoloží doklady týkajúce sa príslušnej reklamovanej finančnej služby preukazujúce ním tvrdené skutočnosti, Spoločnosť bude pri vybavovaní reklamácie vychádzať z dostupných informácií a podkladov.

 5. V prípade osobne podanej reklamácie je  Zinc Euro povinný vyhotoviť písomný záznam, v prípade ak Klient prejaví súhlas s jeho vyhotovením. V prípade telefonicky podanej reklamácie je Zinc Euro povinný vyhotoviť zvukový záznam, v prípade ak Klient prejaví súhlas s jeho vyhotovením, za predpokladu, že dôjde k overeniu totožnosti Klienta. Pri reklamáciách podaných elektronickou formou v prípadoch ak Spoločnosť nemôže overiť totožnosť Klienta, pisateľovi podania poskytne Zinc Euro  elektronickou formou  odpoveď v podobe všeobecnej informácie o namietanej skutočnosti a reklamáciu vybaví písomnou formou, tak aby bola zabezpečená ochrana osobných údajov Klienta.
 6. Ak Reklamácia bola podaná neoprávnenou osobou, oneskorene je Zinc Euro oprávnené Reklamáciu odmietnuť, o čom Klienta písomne upovedomí.

Lehota na podanie reklamácie

 1. Reklamáciu je potrebné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy nastala skutočnosť, ktorá tvorí predmet Reklamácie alebo je podnetom pre Reklamáciu.
 2. O uplatnení Reklamácie vydá Zinc Euro Klientovi potvrdenie.

Vybavenie reklamácie

 1. Súčasne s potvrdením o uplatnení Reklamácie Zinc Euro poučí Klienta o jeho právach, a to:
  1. Klient má právo na vybavenie Reklamácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmto Reklamačným poriadkom, najmä
   1. právo požadovať, aby služba Zinc Euro bola poskytnutá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
   2. právo požadovať, aby v prípade chybne poskytnutej služby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená,
   3. právo požadovať zrušenie poskytnutej služby, zrušenie nesprávne účtovaných poplatkov či iných plnení, a vysporiadanie všetkých záväzkov,
   4. právo požadovať zľavu z ceny služby v prípade chybne poskytnutej služby.
  2. Klient má právo rozhodnúť, ktoré z práv uvedených v písm. (a) vyššie uplatňuje.
 2. Na základe rozhodnutia Klienta, ktoré z práv uvedených v ods. 1 tohto článku uplatňuje, je Zinc Euro povinná určiť spôsob vybavenia Reklamácie, a to ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia Reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité zhodnotenie stavu služby, poskytovanej Zinc Euro, najneskôr do 30 dní od uplatnenia Reklamácie.
 3. Po určení spôsobu vybavenia Reklamácie Zinc Euro vybaví Reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch možno Reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie Reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie.
 4. Zinc Euro oznámi Klientovi výsledok vybavenia Reklamácie písomne.
 5. Náklady spojené s vybavovaním Reklamácie znáša Zinc Euro, ak všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak.
 6. Ak Klient nesúhlasí s výsledkom vybavenia Reklamácie, je oprávnený uplatniť voči Zinc Euro ďalšiu Reklamáciu, a to najneskôr do 30 dní od oznámenia výsledku Reklamácie. Pre ďalšiu Reklamáciu podľa predchádzajúcej vety platia ustanovenia tohto Reklamačného poriadku, s výnimkou možnosti jej preskúmania ďalšou Reklamáciou voči Zinc Euro.
 7. Ak Klient nesúhlasí s vybavením Reklamácie, je oprávnený uplatniť svoje nároky súdnou cestou, alebo formou systému alternatívneho riešeia sporov.
 8. V prípade nespokojnosti so spôsobom vybavenia reklamácie Zinc Euro, má Klient ako spotrebiteľ právo obrátiť sa na Zinc Euro so žiadosťou o nápravu. Ak Zinc Euro na uvedenú žiadosť Klienta ako spotrebiteľa odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, má klient ako spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. orgánu príslušnému na alternatívne riešenie sporov. V Slovenskej republike je príslušným orgánom Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR. Kient môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Vybavením Reklamácie nie je doktnuté právo Klienta na náhradu škody podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Záverečné ustanovenia

 1. Ak sa Klient domnieva, že Zinc Euro porušila všeobecne záväzné právne predpisy, je oprávnený obrátiť sa na (a) Slovenskú obchodnú inšpekciu , (b) iné orgány dozoru.
 2. Vzťahy medzi Klientom a Zinc Euro, ktoré nie sú upravené týmto Reklamačným poriadkom, sa riadiauzatvorenou Rámcovou zmluvou – Dlžník a Rámcovou zmluvou – Investor a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 3. Zinc Euro je oprávnená zmeniť tento Reklamačný poriadok, a to v nadväznosti na zmenu všeobecne záväzných právnych predpisov alebo jej obchodnej politiky. Zmena Reklamačného poriadku bude uskutočnená zverejnením zmeneného Reklamačného poriadku s určením jeho účinnosti, a to najneskôr v deň, kedy má nadobudnúť účinnosť.
 4. Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.6.2015. Reklamačný poriadok je zverejnený na webovom sídle Zinc Euro www.zincpozicky.sk a je k dispozícií v sídle Zinc Euro a ostatných prevádzkových priestoroch spoločnosti Zinc Euro.

V Poprade dňa: 1.6.2015